kredyt mieszkaniowy


Co może być celem kredytu mieszkaniowego?

1. Przedmiotem kredytowania może być:

· nieruchomość mieszkalna: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny,

· nieruchomość rekreacyjna: dom letniskowy, działka rekreacyjna,

· działka budowlana z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego,

· nieruchomość rolna – siedliskowa,

· garaż / miejsce postojowe - pod warunkiem, że jest przedmiotem kredytowania wraz z nieruchomością mieszkalną lub zabezpieczenie zostanie ustanowione na nieruchomości mieszkalnej.

2. Kredyt hipoteczny/mieszkaniowy jest udzielany na sfinansowanie:

· budowy, dokończenia budowy, wykończenia, remontu, modernizacji lub rozbudowy domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, domu letniskowego, garażu,

· adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe,

· nabycia wybudowanego domu jednorodzinnego lub letniskowego, wybudowanego lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, garażu/miejsca postojowego, działki budowlanej z przeznaczeniem pod budowę domu jednorodzinnego, działki rekreacyjnej, nieruchomości rolno – siedliskowej, spółdzielczego własnościowego prawa do wybudowanego lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do domu jednorodzinnego,

· przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu, przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo odrębnej własności,

· wykupu mieszkania komunalnego lub zakładowego,

· spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku lub instytucji,

· spłaty kredytów innych niż mieszkaniowe.PROCES UBIEGANIA SIĘ O KREDYT HIPOTECZNY

Przed dokonaniem wyboru nieruchomości umów się na spotkanie w celu zbadania zdolności kredytowej.
 

Bezpieczeństwo to podstawa

Chcesz mieć pewność, że otrzymasz kredyt - jeszcze przed podpisanie umowy zakupu? Teraz jest to możliwe.


Co składa się na oprocentowanie mojego kredytu?

1. Kredyt oprocentowany jest wg stopy procentowej dla depozytów, zwanej dalej stopą bazową, ustalonej w oparciu o:

1) stawkę LIBOR dla kredytów denominowanych/indeksowanych w USD lub CHF,

2) stawkę EURIBOR dla kredytów denominowanych/indeksowanych w EUR,

3) stawkę WIBOR dla kredytów złotowych

i powiększoną o marżę Banku.

2. Wysokość marży bankowej określona jest w Umowie i ustalona w oparciu o Uchwałę Zarządu Banku w sprawie oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w Banku.

3. Stopa procentowa ulega zmianie w okresach 3,6 lub 12-miesięcznych, liczonych od dnia podpisania Umowy,

4. W przypadku zmiany stopy procentowej Bank doręcza Kredytobiorcy i ewentualnym Poręczycielom listem zwykłym zawiadomienie o zmianie oprocentowania wraz z nowym harmonogramem spłat, informując jednocześnie o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie Kredytobiorca może także odebrać osobiście w Banku.

5. Odsetki naliczane są od kwoty wykorzystanego kredytu wyrażonego w walucie określonej w Umowie.

6. W przypadku kredytu spłacanego w ratach malejących:

1) odsetki naliczane są za rzeczywisty okres wykorzystania kredytu, od daty spłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę spłaty następnej raty,

2) przyjmuje się, że rok liczy 365 lub 366 dni.

7. W przypadku kredytu spłacanego w ratach równych:

1) za okres odsetkowy przyjmuje się miesiąc (30 dni),

2) odsetki naliczane są od daty spłaty poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę spłaty następnej raty,

3) przyjmuje się, że rok liczy 360 dni.

8. W okresie karencji w spłacie kredytu oraz w okresie realizacji kredytu odsetki naliczane są w sposób określony w ust. 6.

Mam już swój niskooprocentowany kredyt hipoteczny/mieszkaniowy. Jak wygląda jego spłata?

1. Spłata kredytu następuje zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do Umowy.

2. W przypadku spłaty w ratach malejących kapitał może być spłacany:

1) co miesiąc lub

2) co 3 miesiące,

3. W przypadku spłaty w ratach równych:

1) kredyt spłacany jest co miesiąc,

2) wysokość raty kapitałowej stanowi różnica pomiędzy kwotą obowiązującej raty kapitałowo-odsetkowej, a kwotą naliczonych odsetek,

3) ostatnia rata jest ratą wyrównującą,

z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Terminy spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych ustalane są począwszy od następnego miesiąca po jednorazowym uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu. Raty odsetkowe płatne są miesięcznie.

5. W przypadku zastosowania karencji w spłacie kredytu:

1) raty odsetkowe płatne są miesięcznie począwszy od miesiąca przypadającego po wypłacie kredytu/ pierwszej transzy kredytu w terminach określonych w Umowie,

2) harmonogram przekazywany jest Kredytobiorcy po zakończeniu okresu karencji.

6. Terminy spłat kredytu określony jest w Umowie. Jeżeli termin płatności ustalony w Umowie przypada na dzień którego nie ma w danym miesiącu, to termin płatności za ten miesiąc przypada w ostatnim dniu danego miesiąca.

7. Jeżeli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dzień wolny od pracy dla Banku, termin spłaty przypada na następny dzień roboczy.

8. Spłata kredytu i odsetek może następować poprzez:

1) wpłatę gotówki w Banku,

2) pobieranie środków pieniężnych z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku, na podstawie udzielonego przez Kredytobiorcę upoważnienia, zawartego w treści Umowy,

3) przelew środków pieniężnych.

9. Jako termin dokonania spłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy w Banku.
mieszkanie wrocław doradca kredyt
Czy mogę podwyższyć kwotę kredytu o dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości?

Kwota kredytu może zostać podwyższona o:

· dowolny cel konsumpcyjny nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

· koszty sądowe i opłaty notarialne oraz inne koszty i opłaty urzędowe,

· wartość składki z tytułu ubezpieczenia braku wkładu własnego,

· kwotę prowizji przygotowawczej Banku oraz opłat i prowizji należnych podmiotom pośredniczącym.

Czy mogę wpłacać do banku co miesiąc więcej niż wysokość wymagalnej raty? Zaciągnąłem kredyt na 30 lat, czy tak długo muszę go spłacać?

1. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty części kredytu, pod warunkiem, że powiadomi pisemnie Bank o zamiarze spłaty określając :

1) kwotę, którą zamierza wpłacić,

2) zasady spłaty kredytu, tzn.: z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania lub skróceniem okresu kredytowania,

2. W uzasadnionych przypadkach Bank może przyjąć wcześniejszą spłatę części kredytu nie stosując ust. 1.

3. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania Bank sporządza aneks do Umowy określający okres kredytowania i przedkłada go do podpisu Kredytobiorcy. Bank sporządza nowy harmonogram, określający nową wysokość rat, okres kredytowania oraz przesyła go listem zwykłym. Nowy harmonogram Kredytobiorca może także odebrać osobiście w Banku.

4. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania Bank sporządza nowy harmonogram, określający nową wysokość rat, okres kredytowania oraz przesyła go listem zwykłym. Nowy harmonogram Kredytobiorca może także odebrać osobiście w Banku.

5. Kredytobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty całości kredytu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Bank dokonuje przeliczenia odsetek zgodnie z faktycznym wykorzystaniem kredytu.

7. Kwota wpłacona przed terminem płatności raty bez powiadomienia Bank, o którym mowa w ust. 5, pozostaje na nieoprocentowanym rachunku przejściowym. Zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu następuje w dniu płatności najbliższej i kolejnych rat.

8. Kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kapitału.
Bank udzieli mi niskooprocentowanego kredytu mieszkaniowego/hipotecznego, kiedy uzyska ode mnie zabezpieczenie. Co może być takim zabezpieczeniem?

1. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu określa Umowa.

2. Podstawowym, obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

· hipoteka na nieruchomości

· cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości mieszkalnej będącej przedmiotem zabezpieczenia,

· cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych domu jednorodzinnego w stadium budowy – do momentu oddania nieruchomości do użytkowania (w przypadku budowy domu jednorodzinnego metodą gospodarczą lub generalnego / częściowego wykonawstwa),

3. Zabezpieczenia spłaty kredytu nie może stanowić hipoteka na ułamkowej części nieruchomości lub hipoteka na nieruchomości obciążonej służebnościami osobistymi, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy przedmiotem kredytowania jest miejsce postojowe w garażu podziemnym lub parkingu naziemnym dla którego nie jest prowadzona odrębna księga wieczysta, dopuszcza się aby zabezpieczenie spłaty kredytu stanowiła hipoteka na ułamkowej części nieruchomości odpowiadającej udziałowi Kredytobiorcy we własności nieruchomości wspólnej, wynikającej z powierzchni miejsca postojowego pod warunkiem, że:

a) hipoteka będzie obciążać cały udział współwłaściciela,

b) na podstawie umowy dotyczącej sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej przez współwłaścicieli zostanie wydzielona Kredytobiorcy fizycznie część nieruchomości stanowiąca miejsce postojowe do wyłącznego posiadania i używania,

c) w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości wspólnej będzie ujawnione roszczenie Kredytobiorcy wynikające z umowy dotyczącej sposobu korzystania z nieruchomości.

4. W przypadku, gdy nieruchomość, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu, nie jest własnością lub wyłączną własnością Kredytobiorcy, wówczas kredyt musi być poręczony przez właściciela lub wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku pozostawania przez właściciela nieruchomości w związku małżeńskim kredyt musi być również poręczony przez współmałżonka nie będącego właścicielem nieruchomości, z wyjątkiem gdy małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej lub jest wobec nich orzeczona prawomocnym wyrokiem separacja.

5. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczeń docelowych, o których mowa bezpośrednio po zawarciu Umowy, Bank przyjmuje do czasu ustanowienia tych zabezpieczeń zabezpieczenie pomostowe.

6. W przypadku kredytu na budowę lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego prowadzonej przez Inwestora zastępczego dodatkowe pomostowe zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi przelew wierzytelności, jaką Kredytobiorca posiada w stosunku do Inwestora zastępczego z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lub umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego - jeżeli obowiązek ustanowienia przelewu wierzytelności wynika z umowy zawartej przez Bank z towarzystwem ubezpieczeniowym i zabezpieczeniem pomostowym jest ubezpieczenie kredytu.
Ustanowienie hipoteki – co to oznacza?

Znajomy zakupił mieszkanie od developera i nie posiada jeszcze KW. Czy to oznacza, że on nie musi ustanawiać hipoteki?

· W sytuacji, gdy Kredytobiorcy lub osobie, na nieruchomości której ma być zabezpieczony kredyt, przysługuje już prawo, które może być ujawnione w dziale II księgi wieczystej, Kredytobiorca jest zobowiązany przed wypłatą kredytu do przedłożenia w Banku potwierdzenia złożenia w sądzie i opłacenia wniosku o urządzenie (wydzielenie) księgi wieczystej i o wpis hipoteki lub wniosku o wpis hipoteki, w którym Bank został wskazany jako uczestnik postępowania. Dopuszcza się możliwość opłacenia wniosku po uruchomieniu środków w terminie wskazanym przez sąd, późniejszym niż data złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli kredyt jest objęty ubezpieczeniem to zasady wnoszenia opłat określa umowa zawarta przez Bank z towarzystwem ubezpieczeniowym. Obowiązku przedkładania w Banku opłaty za wniosek nie mają Kredytobiorcy, którzy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami zwolnieni są z konieczności ponoszenia powyższych opłat.

· W przypadku nieruchomości, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, Kredytobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym, zgodnie z zapisami umowy z developerem lub spółdzielnią mieszkaniową powinno to stać się możliwe, złożyć wniosek o urządzenie księgi wieczystej i wpis hipoteki, w którym Bank zostanie wskazany jako uczestnik postępowania, i do przedstawienia dowodu opłacenia tego wniosku w terminie wskazanym przez Sąd. W przypadku gdy w wyniku przyjętej praktyki niektórych sądów wieczystoksięgowych nie ma możliwości jednoczesnego złożenia we wskazanym terminie, w prawidłowej formie i treści wniosku o urządzenie księgi wieczystej oraz wniosku o wpis hipoteki na zabezpieczenie spłaty kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest złożyć w sądzie wieczystoksięgowym:

1) wniosek o urządzenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym, zgodnie z zapisami umowy z developerem lub spółdzielnią mieszkaniową powinno to stać się możliwe,

2) wniosek o wpis hipoteki na zabezpieczenie spłaty kredytu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia urządzenia księgi wieczystej.

· W przypadku kredytu, którego celem jest sfinansowanie zakupu lub zakupu i budowy nieruchomości, wnioski o urządzenie księgi wieczystej powinny być składane w formie aktu notarialnego zawierającego umowę przenoszącą prawo własności na Kredytobiorcę. Dopuszcza się możliwość złożenia przez Kredytobiorcę wniosku bezpośrednio w sądzie w przypadku, gdy hipoteka będzie ustanawiana na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczym własnościowym prawie do domu jednorodzinnego.
mieszkanie na kredyt
Kredyt mieszkaniowy/hipoteczny jest zabezpieczony na mojej nieruchomości, ale czy moja nieruchomości jest zabezpieczona w jakiś sposób?

1) Umowy ubezpieczenia, z których przelew praw stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, mogą być zawarte z towarzystwem ubezpieczeniowym akceptowanym przez Bank.

2) Kredytobiorca przelewa na Bank wierzytelności, w tym także wierzytelności przyszłe z umów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu w tym także umów, które będą zawarte w przyszłości, z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, iż w przypadku spłaty wszystkich należności wynikających z Umowy następuje zwrotne przeniesienie wierzytelności na Kredytobiorcę.

3) Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych musi być równa co najmniej wartości nieruchomości lub kwocie z oświadczenia o poddaniu się egzekucji cokolwiek jest mniejsze.

4) Kredytobiorca zobowiązany jest informować Bank o zajściu zdarzeń mogących stanowić podstawę do żądania od towarzystw ubezpieczeniowych wypłaty odszkodowania z tytułu likwidacji szkód, powstałych na nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu, a Bank może zażądać przekazania na rachunek Banku środków wypłaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe tytułem likwidacji szkód.

5) W przypadku, gdy suma ubezpieczenia uległa zmniejszeniu na skutek wypłaty odszkodowania, Kredytobiorca zobowiązany jest doubezpieczyć nieruchomość tak, aby suma ubezpieczenia po doubezpieczeniu spełniała warunki określone w ust 3. .

6) Kredytobiorca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, dokonania cesji praw wynikających z tej umowy na rzecz Banku oraz przedłożenia dowodu przyjęcia do wiadomości przez towarzystwo ubezpieczeniowe faktu dokonania na Bank cesji praw z umowy ubezpieczenia przed wypłatą kredytu/ pierwszej transzy kredytu lub przed zwolnieniem zabezpieczenia pomostowego.

7) Kredytobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania (ciągłość ubezpieczenia) oraz przedstawienia w Banku, dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ubezpieczenia z towarzystwem akceptowalnym przez Bank najpóźniej w dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie dotychczasowej umowy ubezpieczenia oraz dowód przyjęcia do wiadomości przez towarzystwo ubezpieczeniowe faktu dokonania na Bank cesji praw z umowy ubezpieczenia.

Na jakiej podstawie bank określa wartość mojej nieruchomości?

· wyceny wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

Znajomy zbudował dom na kredyt. Bank uruchamiał środki w transzach. Co to oznacza?

· Szczegółowe warunki uruchomienia kredytu określa Umowa.

· Uruchomienie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach.

· W przypadku przeznaczenia kredytu na spłatę kredytu w innym Banku, którego zabezpieczeniem jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank, w pierwszej kolejności wypłata kredytu następuje na rachunek kredytowy Kredytobiorcy w innym banku.

· Kwota kredytu przeznaczona na cele konsumpcyjne może zostać uruchomiona dopiero po sfinansowaniu i rozliczeniu kwoty kredytu przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

· W przypadku zakupu nieruchomości lub finansowania prac budowlano – remontowych prowadzonych przez Inwestora zastępczego, wypłata kredytu może nastąpić jedynie na numer rachunku wskazany przez Inwestora Zastępczego lub Zbywcę.

· Uruchomienie środków następuje w ciągu kilku dni od złożenia przez Kredytobiorcę w Banku wniosku o wypłatę, pod warunkiem:

1) podpisania Umowy,

2) ustanowienia przez Kredytobiorcę prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu,

3) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy,

4) uiszczenia przez Kredytobiorcę wpłaty z tytułu prowizji przygotowawczej Banku, jeżeli takowa występuje,

5) przedłożenia w Banku przez Kredytobiorcę dokumentów potwierdzających wniesienie środków własnych, jeżeli takowe występują,

6) spełnienia przez Kredytobiorcę pozostałych warunków uruchomienia kredytu określonych w Umowie.

· Uruchomienie kolejnych transz kredytu następuje w ciągu kilku dni od daty złożenia przez Kredytobiorcę prawidłowo sporządzonego wniosku o wypłatę transzy kredytu pod warunkiem, że:

1) w przypadku gdy poprzednia transza kredytu została przeznaczona na spłatę kredytu w innym banku lub instytucji, którego zabezpieczeniem była hipoteka wpisana do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez Bank, Kredytobiorca przedłoży w Banku zaświadczenie o całkowitej spłacie przedmiotowego kredytu oraz kopię, wraz z załącznikami, opłaconego i zarejestrowanego wniosku do właściwego sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie przedmiotowej hipoteki,

2) Kredytobiorca wykorzysta wszystkie środki przyznane w ramach poprzedniej transzy kredytu,

3) inwestycja zostanie doprowadzona do stanu zaawansowania, który odpowiada etapowi prac finansowanemu transzą poprzednią, określonemu w harmonogramie wypłat stanowiącym załącznik do Umowy,

4) wykonanie robót budowlanych związanych z określonym etapem prac budowlano - remontowych, a także wykorzystanie materiałów jest zgodne z dokumentacją projektową i zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru budowlanego i wykonawcę lub zostanie potwierdzone oceną zaawansowania robót budowlanych dokonaną przez inspekcję bankową,

5) Kredytobiorca przedstawi dokumenty potwierdzające poniesienie lub konieczność poniesienia wydatków stanowiących przedmiot kredytowania,

6) nie wystąpiło zagrożenie terminowej spłaty kredytu,

7) spełnione zostały warunki uruchomienia transzy kredytu określone w Umowie.

· Bank wypłaca transzę lub część transzy przeznaczonej na sfinansowanie celów budowlano – remontowych prowadzonych metodą gospodarczą w formie zaliczki na:

1) zakup materiałów, koszty sądowe i opłaty notarialne,

2) zapłatę za wykonanie robót budowlano-remontowych,

· Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku, w terminie określonym w Umowie, lecz nie dłuższym niż 2 miesiące od dokonania wypłaty transzy kredytu i nie później niż przed wypłatą kolejnej transzy kredytu, dokumenty stanowiące potwierdzenie wydatkowania środków, o których mowa w ust. 8. Sposób dokumentowania przez Kredytobiorcę poniesionych wydatków musi być zgodny z określonym w § 8 sposobem rozliczania wypłaty kredytu.

· Bank uruchamia transze kredytu w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie wypłaty kredytu stanowiącym załącznik do Umowy, w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany we wniosku o wypłatę.

· Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Banku o zmianie terminu płatności i/lub wysokości przedpłaty określonej w umowie z Inwestorem zastępczym, oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego powyższą zmianę oraz do wystąpienia do Banku o zwiększenie kwoty kredytu lub przedstawienia w Banku dokumentu potwierdzającego wpłatę na rzecz Inwestora zastępczego środków własnych do wysokości równej powstałej różnicy w przedpłacie.

· W przypadku kredytu przeznaczonego na budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, modernizację, wykończenie, remont, adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na potrzeby mieszkaniowe i wypłacanego w transzach warunkiem wypłaty kredytu jest:

1) przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przed wypłatą każdej transzy kredytu w celu oceny zgodności robót budowlano – remontowych z zakresem prac wskazanych w harmonogramie wypłaty transz stanowiącym załącznik do Umowy oraz oceny aktualnej wartości nieruchomości,

2) wykonanie zdjęć potwierdzających wykonanie prac przez osobę reprezentującą Bank i przeprowadzającą inspekcję nieruchomości,

3) sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy, jeżeli zakres finansowanych prac wymaga wpisów do dziennika budowy.

· Bank dokonuje inspekcji nieruchomości w dzień powszedni w terminie ustalonym z Kredytobiorcą. W przypadku stwierdzenia w wyniku inspekcji nieruchomości niezgodności postępu budowy z określonym w harmonogramie wypłaty transz kredytu zakresem Bank ma prawo wstrzymania wypłaty kolejnych transz kredytu do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. Za przeprowadzenie inspekcji zgodnie z zasadami przewidzianymi wyżej Kredytobiorca zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości określonej w Taryfie.

· Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania poszczególnych transz w terminach określonych w harmonogramie wypłaty kredytu stanowiącym załącznik do Umowy.

· Wnioskowana kwota wypłaty nie może być wyższa niż kwota kredytu lub kwota transzy wskazana w harmonogramie wypłaty transz.

· Na wniosek Kredytobiorcy Bank może dokonać wypłaty transzy w kwocie niższej niż wynikająca z Umowy:

1) pod warunkiem uprzedniego dokonania i udokumentowania przez Kredytobiorcę wpłaty środków własnych w wysokości powstałej różnicy, lub

2) pod warunkiem udokumentowania faktu posiadania środków finansowych w wysokości niezbędnej do pokrycia wymaganych zobowiązań Kredytobiorcy, lub

3) gdy obniżenie wysokości transzy wynika z obniżenia kosztu inwestycji.

· Zmniejszenie przez Kredytobiorcę kwoty transzy stanowi rezygnację z transzy lub jej części.

· Niewykorzystanie przez Kredytobiorcę części środków przyznanych w ramach jednej transzy kredytu nie powoduje powiększenia kwoty środków dostępnych w ramach transz kolejnych.doradca wrocław kredyt mieszkanie
Znajomy zaciągnął kredyt w walucie EUR, ja w PLN. Czy mogę zmienić walutę mojego kredytu?

1. Bank może wyrazić zgodę na przewalutowanie kredytu, pod warunkiem:

1) posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej obliczonej dla pozostałego do spłaty kredytu wyrażonego w nowej walucie,

2) posiadania przez ewentualnych Poręczycieli zdolności do poręczenia pozostałego do spłaty kredytu,

3) wyrażenia zgody na zmianę warunków Umowy przez ewentualnych Poręczycieli i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z udzielenia kredytu,

4) pozytywnego zweryfikowania przez Bank wartości prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.

2. Przewalutowanie następuje na pisemny wniosek Kredytobiorcy, po podpisaniu aneksu do zawartej Umowy.

3. Aneks nie może obowiązywać wstecz. Przewalutowanie nie może nastąpić wcześniej niż data podpisania aneksu. Przewalutowanie następuje w dniu podpisania aneksu do Umowy według pierwszej Tabeli kursów obowiązującej w dniu zawarcia aneksu do Umowy.

4. Aneks do Umowy dotyczący przewalutowania określa w szczególności:

1) datę przewalutowania,

2) wysokość prowizji z tytułu przewalutowania,

3) kwotę kredytu po przewalutowaniu,

4) harmonogram wypłat nie wykorzystanej (o ile występuje) kwoty kredytu w nowej walucie,

5) harmonogram spłat w nowej walucie kredytu,

6) stopę oprocentowania kredytu po przewalutowaniu.

5. Z chwilą przewalutowania kredytu następuje rozliczenie odsetek należnych od kredytu do dnia przewalutowania. Oznacza to, że Kredytobiorca ma obowiązek spłaty odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień przewalutowania.

6. W przypadku przewalutowania Kredytobiorca jest zobowiązany do przedstawienia w Banku w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do Umowy potwierdzenia złożenia we właściwym sądzie i opłacenia wniosku o wpis zmiany w księdze wieczystej w zakresie związanym ze zmianą kwoty hipoteki.

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl