MIESZKANIE DLA MŁODYCH
Podstawowe informacje


mieszkanie dla młodych wrocławProgram będzie trwał 5 lat, od 2014 do 2018, na każdy rok przewidziana jest określona pula środków do wykorzystania:
o 1) w 2014 r. – 600 mln zł;
o 2) w 2015 r. – 715 mln zł;
o 3) w 2016 r. – 730 mln zł;
o 4) w 2017 r. – 746 mln zł;
o 5) w 2018 r. – 762 mln zł.
Uwaga – niewykorzystana pula z jednego roku nie przechodzi na drugi; jeśli w danym roku pula się wyczerpie, trzeba będzie czekać do nowego roku


Kto może ubiegać się o finansowe wsparcie?


1. Beneficjenci - małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne w wieku do 35 lat*. W przypadku małżeństw brany pod uwagę będzie wiek młodszego małżonka. Osoby takie będą mogły liczyć na wsparcie państwa, jeżeli nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (jedno z założeń programu to wsparcie udzielane jedynie na zakup pierwszego samodzielnego mieszkania).
*limit wieku nie obowiązuje dla osób wychowujących przynajmniej troje dzieci

Mieszkanie dla młodych - krok po kroku »

Ile dofinansowania możemy otrzymać?


2. Formy wsparcia:

1) dofinansowanie wkładu własnego;
2) spłata części kredytu.Dofinansowanie wkładu własnego

- udzielane nabywcy w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego od osoby, która wybudowała go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (rynek pierwotny);
- wymagane zaciągnięcie na ten cel kredytu w banku (instytucja kredytująca), ponieważ wsparcie ma umożliwiać poprawę zdolności kredytowej;
- efektem zmniejszenie wymaganej kwoty zaciąganego kredytu;
- zgodnie z projektem podstawowa wysokość wsparcia wynosi:
- 10% - dla osób i rodzin bez dzieci,
- 15% -
dla osób i rodzin wychowujących jedno dziecko,
- 20% -
dla osób i rodzin wychowujących dwoje dziecko,
- 30% -
dla osób i rodzin wychowujących jedno dziecko , wartości odtworzeniowej, liczonej w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (wskaźnik ustalany na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ogłaszany przez wojewodów w okresach półrocznych);
- zaproponowana formuła określenia wysokości wsparcia motywuje do poszukiwania na rynku tańszych mieszkań, w przypadku zakupu których realny udział wsparcia w cenie zakupu będzie wyższy.Spłata części kredytu

- dodatkowa forma wsparcia w ramach polityki prorodzinnej, przyznawana na etapie obsługi zobowiązania kredytowego;
- warunki uzyskania powiązane z uwarunkowaniami demograficznym;
- może zostać przyznana nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka, lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, mającego miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego objętego finansowym wsparciem w formie dofinansowania wkładu własnego (a po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca nadal wychowuje co najmniej troje dzieci);
- efektem zmniejszenie kosztów obsługi spłacanego kredytu po urodzeniu trzeciego (lub kolejnego) dziecka i związanego z tym zwiększenia kosztów utrzymania rodziny;
- wysokość wsparcia wynosi 5% wartości odtworzeniowej obliczonej w ten sam sposób jak dofinansowanie wkładu własnego.Jakie nieruchomości kwalifikują się do programu?


3. Parametry określające lokal mieszkalny i dom jednorodzinny

- parametrem adresowania maksymalny standard, określony wielkością powierzchni i ceną zakupu;
- powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2,
- w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2
- wysokość dofinansowania będzie liczona maksymalnie do 50 m2;
- cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego również podlega ograniczeniom. Limit cenowy ustalany odrębnie dla (a) miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, (b) gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa oraz (c) dla pozostałych gmin w danym województwie;
- limit cenowy, podobnie jak wysokość dofinansowania, oparty o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalanego przez wojewodów, z zastosowaniem mnożnika 1,1 dla rynku pierwotnego oraz 0,9 dla rynku wtórnego.

Zakup na rynku
Stolica województwa - Wrocław
Gminy sąsiadujące: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała
Województwo (bez stolicy oraz gmin sąsiadujących)
pierwotnym
5 259,10 zł za 1 m2
4 626,60 zł za 1 m2
3 994,10 zł za 1 m2
wtórnym
4 302,90 zł za 1 m2
3 785,40 zł za 1 m2
3 267,90 zł za 1 m2


4. Możliwość wcześniejszego najmu lokalu mieszkalnego

- jako specyficzny przypadek związany z rynkiem pierwotnym projekt przewiduje możliwość objęcia programem zakupu mieszkania wynajmowanego już przez beneficjanta przed nabyciem od dewelopera (lub innego podmiotu);
- najemca musi być pierwszym i jedynym najemcą lokalu mieszkalnego oddanego do użytkowania po 31 grudnia 2012 r., a umowa najmu musiała zostać zawarta z deweloperem, tj. późniejszym sprzedającym;
- rozwiązanie umożliwia skorzystanie z programu przez osoby, które po dniu zakończenia programu „Rodzina na Swoim”, a przed dniem wejścia w życie ustawy, zaspokajają potrzeby mieszkaniowe w mieszkaniu wynajmowanym od dewelopera, który mogą zakupić korzystając z pomocy państwa;
- rozwiązanie umożliwia również nie wyłączenie z programu osób, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe na rynku najmu, gromadząc przez jakiś okres czasu środki wymagane dla uzyskania zdolności kredytowej;
- rozwiązanie dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych, tj. mieszkań wybudowanych co do zasady w ramach budownictwa wielorodzinnego.
Jakie warunki musi spełnić umowa kredytowa? Gdzie uzyskamy kredyt z dofinansowaniem?


5. Instytucje kredytujące i warunki dotyczące kredytu

- kredyty mieszkaniowe, w związku z którymi przysługiwać może dofinansowanie wkładu własnego, wyłącznie udzielane przez instytucje kredytujące po zawarciu odpowiedniej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;
- do umowy może przystąpić każda zainteresowana instytucja, nie przewiduje się zastosowania procedur przetargowych;
- kredyt może zostać udzielony wyłącznie zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
- kwota kredytu może stanowić co najmniej 50% ceny zakupu lokalu albo domu jednorodzinnego, a okres zapadalności co najmniej 15 lat (wyeliminowanie ewidentnych przypadków, kiedy o dofinansowanie ubiega się osoba mogąca samodzielnie sfinansować zakup lokalu na rynku bez pomocy państwa);
- kredyt ma być udzielony w walucie polskiej;
- brak zakazu składania wniosków o kredyt i wsparcie za pośrednictwem więcej niż jednego banku na etapie, w którym nabywca nie podjął jeszcze decyzji, w którym banku zaciągnięte będzie zobowiązanie (negocjowanie warunków udzielonego kredytu)
- w takich przypadkach dla wszystkich wniosków będących przedmiotem ew. procedowania w danym czasie wskaźnik będący podstawą określenia wysokości pomocy finansowej, jak również cel inwestycyjny, a tym samym data przewidywanej wypłaty środków, muszą być takie same (w momencie udzielenia kredytu pozostałe wnioski będące w posiadaniu BGK byłyby zwracane nabywcy za pośrednictwem pozostałych banków).6. Bank Gospodarstwa Krajowego

- BGK, jako dysponent Funduszu Dopłat, będzie wypłacał wsparcie na wniosek nabywcy złożony za pośrednictwem instytucji kredytujących;
- obowiązek weryfikacji dokumentów składanych przez potencjalnych beneficjentów będzie spoczywał na instytucjach kredytujących;
- ustawa określi najważniejsze procedury związane z ubieganiem się o finansowe wsparcie (kwestie nieuregulowane dookreślone w rozporządzeniu wykonawczym i umowach zawieranych przez BGK z instytucjami kredytującymi);
- BGK będzie również operacyjnie zobowiązany do monitorowania bieżącego poziomu wykorzystania limitów wsparcia - dotyczy zawartych w projekcie ustawy mechanizmów limitujących wydatki budżetowe; (art. 35 i 36). W przypadku stwierdzenia wyczerpania limitu przewidzianego na dany rok Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z ustawą, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na dany rok.7. Wypłata środków

- pomoc dla kupujących z tytułu dofinansowania wkładu własnego po zawarciu umowy ustanowienia lub przeniesienia własności (mieszkania już oddane do użytkowania) lub jako co do zasady ostatnia transza należności nabywcy wobec dewelopera (inwestycje w toku, tj. realizacja świadczeń kupującego w ramach harmonogramu na podstawie zawartej umowy deweloperskiej);
- z uwagi na roczne limity wysokości wsparcia wypłacanego z FD, wypłaty wsparcia dokonywane będą zgodnie z datą określoną już na etapie składania wniosku przez beneficjenta (we wniosku wskazany kwartał i rok przewidywanej wypłaty). Nie wystąpienie przez instytucję kredytującą z wnioskiem o wypłatę środków najpóźniej w IV kw. deklarowanego roku wypłaty skutkowało będzie zwrotem wniosku (nie pozbawiając nabywcy możliwości ubiegania się o pomoc finansową poprzez złożenie nowego wniosku);
- z uwagi na określoną we wniosku datę wypłaty środków, w przypadku umowy deweloperskiej, na zasadach wyjątku, występuje możliwość wcześniejszej wypłaty wsparcia, w stosunku do zadeklarowanej we wniosku
- zasadą taką objęte zostały sytuacje w których rok zakończenia inwestycji deklarowany przez dewelopera w umowie uległby przesunięciu, na co ubiegający się o wsparcie nie ma wpływu (rozwiązane związane z wprowadzoną w projekcie na wniosek MF zasadą, zgodnie z którą wypłata wsparcia z Funduszu Dopłat, w ramach dostępnych limitów, jest przyporządkowana do rozliczeń kasowych danego roku);
- w przypadku spłaty części kredytu wnioski można składać w okresie 6 miesięcy od narodzenia lub przysposobienia dziecka, zaś wypłaty realizowane będą na bieżąco (wyjątkiem przesunięcie wypłaty na I kwartał kolejnego roku w przypadku wyczerpania limitu wydatków z Funduszu Dopłat w danym roku).W jakich okolicznościach będziemy musieli zwrócić uzyskane dofinansowanie?


8. Ograniczenia ustawowe

- w okresie 5 lat od dnia nabycia lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego jego sprzedaż, wynajęcie, użyczenie lub zmiana sposobu użytkowania skutkowały będą obowiązkiem zwrotu część finansowego wsparcia, w kwocie ustalonej proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania w finansowanym lokalu albo domu przed tym zdarzeniem;
- obowiązek proporcjonalnego zwrotu dotyczy również przypadku uzyskania prawa własności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku;
- w ustawie nie wprowadzono ograniczeń skutkujących obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu środków uzyskanego wsparcia w przypadku zawarcia w ww. okresie 5-letnim przez beneficjenta, będącego osobą samotną, małżeństwa z osobą posiadającą inne własne mieszkanie, w tym również mieszkanie zakupione przy wykorzystaniu finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (ingerencja przepisów ustawy w decyzje życiowe beneficjentów, wiążąca z decyzją o zawarciu małżeństwa skutki ekonomiczne uzależniające je od sytuacji majątkowej drugiego małżonka byłaby bezzasadna).9. Finansowanie programu

- finansowanie corocznie w ramach środków rezerwy budżetowej;
- projekt ustawy określa maksymalny poziom środków rezerwy dla każdego roku okresu 2014-2018 (na wniosek MF horyzont czasowy obowiązywania programu);
- w pierwszym roku funkcjonowania ustawy (2014 r.) limit wydatków budżetowych na ten cel wyniesie 600 mln, w 2015 r. - 715 mln zł, a następnie będzie wzrastał corocznie o prognozowany wskaźnik inflacji;
- operacyjne finansowe wsparcie wypłacane poprzez Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego;
- ustawa określa mechanizmy limitujące:
a) po osiągnięciu 95% kwoty przewidzianej w ustawie budżetowej na wypłaty wsparcia z FD, zgodnie ze złożonymi do BGK wnioskami z terminem wypłaty przypadającym na bieżący rok realizacji programu, następowało będzie wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków z datą wypłaty wskazująca na ten rok,
b) wnioski złożone do BGK w dacie ogłoszenia informacji o wstrzymaniu przyjmowania wniosków rozpatrywane będą w kolejności odpowiadającej dacie złożenia wniosku do instytucji kredytującej - w mało prawdopodobnym przypadku osiągnięcia 100% kwoty przewidzianej na dany rok pozostałe wnioski byłyby zwracane,
c) po osiągnięciu 50% maksymalnego limitu wydatków z FD w kolejnych latach, w stosunku do bieżącego roku realizacji programu, zgodnie ze złożonymi do BGK wnioskami z terminem wypłaty przypadającym na wskazany konkretnie kolejny rok, następowało będzie wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków z datą wypłaty dotyczącą tego roku,
d) wznowienie akcji przyjmowania wniosków nastąpi od 1 stycznia roku, którego dotyczy sytuacja opisana w pkt c - wtedy stosowane będą nadal zasady opisane w pkt a-b, tj. zasady limitowania dotyczące bieżącego roku budżetowego realizacji programu;
- z uwagi na konsekwencje przyjętego mechanizmu limitowania ustawa nakłada zobowiązanie na BGK do comiesięcznego podawania w BIP informacji o poziomie wykorzystania środków.
 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl