Wzrośnie dostępność kredytów mieszkaniowych od 2016 roku. Banki hipoteczne poprawią płynność w sektorze bankowym

08-07-2015
banki hipoteczne nowelizacja 2016Pojawia się coraz więcej sygnałów przemawiających za wzrostem aktywności w najbliższych latach na rynku kredytów hipotecznych. Będzie to oczywiście skutkowało wzrostem cen nieruchomości. Kilka słów o zmianach w kwestii banków hipotecznych.

Nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Celem projektu jest rozwój rynku listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne, będących długoterminowymi dłużnymi papierami wartościowymi, które charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niskim ryzykiem inwestycyjnym.


Czym jest bank hipoteczny?

Bank hipoteczny – bank wyspecjalizowany w udzielaniu kredytów hipotecznych na cele budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Środki na finansowanie swojej działalności pozyskuje głównie z emisji hipotecznych listów zastawnych, ale także poprzez przyjmowane lokaty terminowe, emisję obligacji i zaciągane kredyty.
( Zobacz -  Podstawowy podział banków w systemie bankowym
)


Najważniejsze zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy:

  • Umożliwienie wykorzystywania przez banki na szerszą skalę refinansowania działalności kredytowej poprzez emisje listów zastawnych. Służyć temu ma zapewnienie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo listów zastawnych, transparentność procesu upadłościowego emitentów oraz atrakcyjność listu zastawnego dla potencjalnych inwestorów;
  • Zwiększenie ustawowej ochrony praw wierzycieli (nabywców) z listów zastawnych, poprzez wprowadzenie szczegółowych zasad regulujących proces zaspokajania wierzycieli i określenie przebiegu procesu upadłości banku hipotecznego;
  • Wprowadzenie rozwiązań mających na celu podwyższenie bezpieczeństwa w działalności banków hipotecznych. Banki hipoteczne zostaną zobowiązane do utrzymywania wymogu nad zabezpieczenia listów zastawnych w wysokości co najmniej 10 % wartości emisji oraz bufora płynności na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie kolejnych 6 miesięcy.
  • Podwyższenie limitu umożliwiającego refinansowanie, ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych, kredytów udzielanych na cele mieszkaniowe, z dotychczasowego poziomu 60 % do poziomu 80 % bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.
  • Zrównanie w sferze prawno-podatkowej, w zakresie dotyczącym tworzenia przez bank obowiązkowych rezerw celowych, pozycji kredytów nabytych przez bank hipoteczny w stosunku do kredytów udzielonych przez taki bank, co umożliwi nabywanie przez banki hipoteczne portfeli wierzytelności od banków uniwersalnych.
  • Zwiększenie możliwości inwestowania w listy zastawne przez otwarte fundusze emerytalne i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Proponowane zmiany zwiększą poziom bezpieczeństwa wierzycieli z listów zastawnych, a więc obniżą koszty kredytów przez tańsze finansowanie działalności kredytowej dla banków przy jednoczesnym zniesieniu aktualnych barier związanych z atrakcyjnością listu zastawnego dla jego inwestorów.

Wprowadzenie rozwiązań mających na celu rozwój długoterminowych papierów wartościowych, jakimi są listy zastawne, zmniejszy praktykę finansowania wieloletnich kredytów przez krótkoterminowe depozyty umacniając bezpieczeństwo sektora bankowego. Jednocześnie wdrożenie zakładanych rozwiązań umożliwi bankom wypełnienie norm regulacyjnych, obligujących banki do ograniczenia ryzyka wynikającego z finansowania długoterminowych aktywów krótkoterminowymi pasywami (uchwalony na poziomie unijnym 26 czerwca 2013 r., tzw. pakiet CRD IV).

Nowe rozwiązania umożliwią zniesienie barier prawnych, które przez blisko 18 lat od dnia wejścia w życie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, uniemożliwiały rozwój tego rynku. Projekt przewiduje implementację najlepszych praktyk światowych w zakresie emisji listów zastawnych, w tym obowiązek: utrzymywania bufora płynności, utrzymywania dodatkowego zabezpieczenia emisji listów zastawnych czy obowiązek przeprowadzania testów umożliwiających identyfikację potencjalnego ryzyka upadłości banku hipotecznego. Projekt ustawy wprowadza również nowe procedury w zakresie postępowania upadłościowego wobec banku hipotecznego, skutkujące większą pewnością zabezpieczenia.

model działania banku hipotecznego

Nowe rozwiązania oznaczają pozytywne skutki zarówno dla banków, jak też dla ich klientów oraz gospodarki ogółem. Przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania banków, w tym bezpieczeństwa gromadzonych środków klientów banków, poprzez dywersyfikację źródeł finansowania i lepsze dopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów (aktualnie finansowanie polskich banków, w tym finansowanie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, oparte jest przede wszystkim na krótkoterminowych depozytach).

Projektowane przepisy podwyższą jakość polskich listów zastawnych, co przełoży się na obniżenie kosztów finansowania w bankach. Niższe koszty finansowania powinny natomiast prowadzić do obniżenia kosztów kredytów oferowanych przez banki konsumentom i przedsiębiorcom.

Szacuje się, że kapitał pozyskany z emisji listów zastawnych zostanie przeznaczony na dodatkową akcję kredytową, głównie w obszarze kredytów hipotecznych oraz kredytów dla przedsiębiorstw, co z jednej strony zwiększy dostępność kredytu i umożliwi większej części społeczeństwa zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, a z drugiej strony pozytywnie przełoży się na gospodarkę i jej potencjalny wzrost.

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl