Raty naszych kredytów w roku 2014 nie powinny wzrosnąć. RPP nie zamierza podwyższać stóp pocentowych

17-12-2013
rpp grudzien2013W ocenie Rady Polityki Pieniężnej, w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury, jednak presja inflacyjna pozostanie ograniczona. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza 2014r.
Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany. W Stanach Zjednoczonych dynamika PKB w III kw. nieco przyspieszyła, natomiast w strefie euro wzrost spowolnił do poziomu nieznacznie powyżej zera. Równocześnie dynamika aktywności gospodarczej w największych gospodarkach wschodzących nadal kształtował a się na niskim – jak na te kraje – poziomie. U miarkowany wzrost aktywności gospodarczej na świecie oraz spadek dynamiki cen energii sprzyjały obniżeniu się inflacji w wielu krajach.

Polityka pieniężna głównych banków centralnych pozostaje silnie ekspansywna. W listopadzie Europejski Bank Centralny obniżył podstawową stopę procentową, a pozostałe główne banki centralne utrzymały dotychczasową skalę ekspansji monetarnej. W Polsce, dane o PKB za III kw. potwierdziły kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu gospodarczego. W III kw. – p o kilku kwartałach spadku – nieznacznie wzrósł popyt krajowy , do czego przyczynił się wzrost konsumpcji oraz niewielkie zwiększenie inwestycji. Towarzyszyło temu obniżenie dodatni ego wkładu eksportu netto oraz nadal ujem ny wkład zmiany zapasów do wzrostu PKB .

W październiku nastąpiło nieznaczne spowolnienie rocznej dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej . Równocześnie dynamika produkcji budowlano - montażowej, mimo wzrostu, pozostała ujemna. Wskaźniki koniunktury sygnalizuj ą jednak dalsze stopniowe ożywieni e aktywności w kolejnych kwartałach.

Stopniowej poprawie koniunktury towarzyszy wyhamowanie niekorzystnych tendencji na rynku pracy. Według BAEL, w III kw. liczb a pracujących w gospodarce była nieco wyższa niż rok wcześniej. Przyczyniło się to także do niewielkiego obniżenia stopy bezrobocia w ujęciu rocznym, która pozostaje jednak na podwyższonym poziomie. W III kw. nieznacznie wzrosła dynamika wynagrodzeń w gospodarce.

Przyrost akcji kredytowej dla sektora prywatnego pozostaje ograniczony. W październiku roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wciąż kształtowała się na niskim poziomie. Jednocześnie od połowy br . stopniowo przyspiesza dynamika kredytów konsumpcyjnych.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 3-4grudnia 2013 r.
Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:
stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.
 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl