RPP na marcowym posiedzeniu 2013 roku obniżyła stopy procentowe NBP o 0,5%

06-03-2013

doradca wrocław belka RPPW ocenie Rady Polityki Pieniężnej, napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiego wzrostu gospodarczego w Polsce, czemu towarzyszy brak presji płacowej i niska presja inflacyjna. W kolejnych kwartałach możliwa jest stopniowa poprawa koniunktury, jednak dynamika PKB prawdopodobnie pozostanie umiarkowana, co nadal będzie ograniczać presję inflacyjną. Taką ocenę wspiera marcowa projekcja inflacji i PKB.

INFORMACJA PO POSIEDZENIU RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ w dniach 5-6 marca 2013 r.
Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt proc. do poziomu:

stopa referencyjna 3,25% w skali rocznej;
stopa lombardowa 4,75% w skali rocznej;
stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;
stopa redyskonta weksli 3,50% w skali rocznej.

Napływające dane wskazują, że aktywność w gospodarce światowej nadal kształtuje się na niskim poziomie. W IV kw. 2012 r. wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych wyhamował, natomiast w strefie euro utrzymała się recesja. Spadek PKB nastąpił we wszystkich dużych gospodarkach strefy euro, w tym w Niemczech. Jednocześnie w części największych gospodarek wschodzących wzrost gospodarczy prawdopodobnie przyspieszył, a w ostatnich miesiącach pojawiły się sygnały pewnej poprawy koniunktury w niektórych gospodarkach rozwiniętych. W Polsce dane o PKB potwierdziły, że w IV kw. nastąpiło wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Obniżeniu popytu konsumpcyjnego towarzyszyło ograniczenie spadku inwestycji. Wzrost gospodarczy nadal był wspierany przez dodatni – choć mniejszy niż w poprzednim kwartale – wkład eksportu netto.

Napływające dane wskazują na utrzymanie niskiego wzrostu gospodarczego na początku bieżącego roku. Niskiemu wzrostowi aktywności towarzyszy spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz wzrost bezrobocia, co przyczynia się do wyhamowania wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie utrzymuje się niska dynamika akcji kredytowej, zarówno dla gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. W styczniu nastąpił większy od oczekiwań spadek inflacji CPI. Według wstępnych danych wyniosła ona 1,7% r/r, kształtując się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Utrzymał się także niski poziom inflacji bazowej, co potwierdza ograniczoną presję popytową w gospodarce. Nastąpiło również dalsze obniżenie oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych.
doradca kredytowy wrocław stopy
Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje dotyczące stóp procentowych NBP. Zgodnie z marcową projekcją z modelu NECMOD – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,3-1,9% w 2013 r. (wobec 1,8-3,1% w projekcji listopadowej), 0,8-2,4% w 2014 r. (wobec 0,7-2,4%) oraz 0,7-2,4% w 2015 r. Z kolei roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 0,6-2,0% w 2013 r. (wobec 0,5-2,5% w projekcji listopadowej), 1,4-3,7% w 2014 r. (wobec 1,1-3,5%) oraz 1,9-4,4% w 2015 r.

Biorąc pod uwagę ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie obniżyć stopy procentowe NBP. Marcowa decyzja stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 r. cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. W ocenie Rady, istotne złagodzenie polityki pieniężnej dokonane w ostatnich miesiącach i na marcowym posiedzeniu Rady pozwoli na kształtowanie się inflacji w pobliżu celu w średnim okresie i jednocześnie sprzyja ożywieniu polskiej gospodarki.
źródło: Narodowy Bank Polski; nbp.pl


Marek Grobelny

 
 
Ten serwis w celu prawidłowego działania używa plików cookies. Korzystanie z naszej strony oraz brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Pliki cookies są używane do celów statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Kontakt Wszystko o kredycie na zakup mieszkania
Copyright (c)2009-2020 www.doradcawrocław.pl